Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

ENPOSI - Sklep internetowy

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy ENPOSI - Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: Edimer Eligiusz Gołębiowski, 40-833 Katowice, Henryka Dulęby 5 , NIP: 6422778363, Regon: 387805169, tel. +48513345447, adres email: info@enposi.pl. Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzony przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod numerem: 5343/2002.

3. Adres Sklepu to: Edimer Eligiusz Gołębiowski, 40-833 Katowice, Henryka Dulęby 5 .

4. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

6. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

7. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

8. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  2. emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  3. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. 

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 

§3

Płatności

1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
   a) Przed wydaniem towaru klientowi:
      - Przelewem na rachunek bankowy ENPOSI - Sklep internetowy.
      - Kartą kredytową.
   b) W momencie odbioru towaru: gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DPD) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności, na adres: Edimer Eligiusz Gołębiowski, 40-833 Katowice, Henryka Dulęby 5 .

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

- obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

- polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

b) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

4. W celu identyfikacji zwracanej rzeczy wskazane jest podanie numeru zamówienia. Brak numeru zamówienia nie stanowi przeszkody w zwrocie rzeczy.

5. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.

6. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. ENPOSI - Sklep internetowy nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez ENPOSI - Sklep internetowy.

7. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:

   a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

   b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

   c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

   d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   f) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§7

Gwarancja Jakości

1. ENPOSI - Sklep internetowy udziela Konsumentowi gwarancji jakości na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres Gwarancji trwa 12 miesięcy oraz liczy się od daty zakupu sprzętu. Sprzęt posiadający Gwarancję Producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym ENPOSI - Sklep internetowy i powinien być serwisowany wyłącznie w punktach serwisowych wskazanych przez Producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej Producenta dostarczonej wraz z towarem.

2. Obowiązkiem gwaranta jest naprawienie wadliwej rzeczy, a w zależności od decyzji Serwisu wymiana lub zwrot ceny.

3. Należy bezwzględnie zachować dowód zakupu Produktu wydany przez Sklep oraz załączyć wskazany dokument w przypadku reklamowania towaru w oparciu o gwarancję udzieloną przez ENPOSI - Sklep internetowy

4. Niniejsza gwarancja jakości ma zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Edimer Eligiusz Gołębiowski, 40-833 Katowice, Henryka Dulęby 5 , NIP: 6422778363, Regon: 387805169, a Konsumentami.

5. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski

6. Uprawnienia Konsumenta towaru z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie: po upływie okresu Gwarancji; w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Konsumenta lub podmiot inny niż ENPOSI - Sklep internetowy; w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami ENPOSI - Sklep internetowy i Producenta towaru; w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami ENPOSI - Sklep internetowy i producenta towaru; w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego, zwarciem instalacji elektrycznej; w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru.

7. Zgłoszenie wady towaru przez Konsumenta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez ENPOSI - Sklep internetowy oświadczenia Konsumenta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy Konsumenta. ENPOSI - Sklep internetowy rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.

8. Sposób dostarczenia sprzętu do naprawy gwarancyjnej:
- Konsument jest zobowiązany wysłać sprzęt na koszt własny.
- lub dostarcza towar własnym staraniem do siedziby ENPOSI - Sklep internetowy.

9. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, ENPOSI - Sklep internetowy stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej Gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, ENPOSI - Sklep internetowy poinformuje o tym Konsumenta, zwracając Konsumentowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Konsument zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez ENPOSI - Sklep internetowy kosztów.

10. ENPOSI - Sklep internetowy nie ma obowiązku dostarczenia Konsumentowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.

11. Wadliwy towar Konsument powinien dostarczyć ENPOSI - Sklep internetowy w oryginalnym, fabrycznym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Konsumenta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Konsumentowi, w szczególności dokumentacją, sterownikami, kablami. Wadliwy towar Konsument może dostarczyć w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu.

12. Konsument zobowiązany jest dokonać archiwizacji danych znajdujących się na nośniku. Wyłączną odpowiedzialność za dane znajdujące się na nośniku ponosi Konsument. W przypadku, gdy Konsument dostarcza wraz z wadliwym towarem dodatkowe akcesoria, nośniki, oprogramowanie zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej informacji o tym fakcie. Wyłączną odpowiedzialność za utratę wskazanych powyżej elementów ponosi Konsument.

13. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru konsumpcyjnego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

14. Adres, pod którym należy składać reklamacje i odsyłać towary:
Edimer Eligiusz Gołębiowski
40-833 Katowice Henryka Dulęby 5
tel. +48513345447

Kontakt z serwisem:
tel. +48513345447

§8

Ochrona prywatności

Dane osobowe podawane przez Konsumentów w ENPOSI - Sklep internetowy (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w ENPOSI - Sklep internetowy, w procesie korzystania ze ENPOSI - Sklep internetowy, w tym dokonywania zakupów w ENPOSI - Sklep internetowy), przetwarzane są przez Edimer Eligiusz Gołębiowski, 40-833 Katowice, Henryka Dulęby 5 , NIP: 6422778363, Regon: 387805169 (administrator danych).

Podanie danych osobowych przez Konsumenta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez ENPOSI - Sklep internetowy, które wymagają podania danych osobowych. ENPOSI - Sklep internetowy przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Konsumentem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Konsumenta w ENPOSI - Sklep internetowy.

Konsument ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Konsumenta (zakładka „Twoje konto”) lub poprzez kontakt z adresem ochronadanych@enposi.pl.

Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Konsumenta znajdują się na stronie internetowej ENPOSI - Sklep internetowy poświęconej polityce prywatności.

 

§9

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§10

Podsłuchiwanie jest nielegalne

Zgodnie z artykułem 267 Kodeksu Karnego:


§ 1.Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu informatycznego.
§ 3.Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem.

§11

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

Nasza siedziba

Dojazd

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl